ENG

Verdeling van gemeenschap

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenleving is er vaak sprake van een gemeenschap van goederen. De opgebouwde gemeenschap van goederen, ook wel de boedel of het saldo van de gemeenschap genoemd, wordt bij scheiding verdeeld. In principe heeft u beiden recht op de helft van het saldo van de gemeenschap (activa minus passiva).

Wij moeten de gemeenschap van goederen verdelen, maar wat behoort tot de gemeenschap van goederen?

  • roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) en dergelijke;
  • onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privvermogen;
  • bank- of girotegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke;
  • hypotheken, kredieten en andere schulden;
  • erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen (ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende is);
  • schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.

Tara Mediation begeleidt u te komen tot een goede verdeling, welke zo goed mogelijk is afgestemd op uw beide wensen.
Sommige verdelingen (i.e. onroerend goed, aandelen in een vennootschap) vereisen volgens de wet de tussenkomst van een notaris. Tara Mediation kan u hierbij verwijzen naar notarissen in haar netwerk.

Wij hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeenschap verdeeld wordt en een van ons wordt hierbij overbedeeld. Welke gevolgen heeft dat voor ons beiden?

Mocht u beiden overeenkomen dat een van u beiden wordt overbedeeld, dan dient u er rekening mee te houden dat de Belastingdienst de overbedeling als een schenking kan zien, waarover schenkbelasting betaald moet worden. Op de website van de Belastingdienst kunt u gebruik van een rekenhulp Schenkbelasting, teneinde te achterhalen wat het verschuldigde bedrag aan schenkbelasting zou kunnen zijn.
Geschiedt de overbedeling ter voldoening aan een dringende verplichting van moraal en fatsoen, dan is geen schenkingsrecht verschuldigd. De Belastingdienst kan een overbedeling ook zien als een afkoop van de alimentatie, welke het fiscale gevolg heeft dat de alimentatiegerechtigde over de overbedeling inkomstenbelasting dient te betalen.

Ik wil een schuld van mijn toekomstige ex overnemen, mag dat?

U kunt de schuld overnemen, maar de crediteur dient hiervan wel op de hoogte te worden gebracht. Zekerheidshalve kunt u de crediteur een kopie van de echtscheidingsbeschikking en het daaraan gehechte convenant, waarin deze afspraak is neergelegd, toesturen.

Wij maken samen gebruik van een gezamenlijke bankrekening. Deze bankrekening wordt toegedeeld aan mij. Kan mijn ex gewoon gebruik blijven maken van deze bankrekening?

Zolang de bank hierover geen mededeling van u heeft ontvangen, kan uw ex-partner gebruik maken van deze rekening. Het is raadzaam dit snel aan de bank door te geven. Crediteuren kunnen zich op zijn/haar aandeel verhalen. Als uw ex-partner bijvoorbeeld na de echtscheiding failleert, valt zijn/haar aandeel in het banktegoed in het faillissement.

Wij hebben een koopwoning. Hoe kunnen wij de verdeling het beste laten plaatsvinden?

Het is zaak de hypotheekakte te raadplegen. Soms bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens de hypothecaire crediteur. Wanneer slechts een van u beiden de hypothecaire geldlening of het krediet is aangegaan, is de ander na de ontbinding van de gemeenschap voor de helft hoofdelijk aansprakelijk.

Indien u beiden heeft afgesproken dat aan een van u beiden de woning wordt toebedeeld, dan zal degene aan wie de woning is toebedeeld gewoonlijk de hypotheekschuld voor zijn of haar rekening nemen. De ander moet dan door de schuldeiser van zijn of haar aansprakelijkheid worden ontslagen.
Soms verstrekt de hypotheekverstrekker het ontslag niet, omdat het huis een onderwaarde heeft. De bank zal dan bijvoorbeeld alleen een ontslag uit hoofdelijkheid toestaan als er een andere hypotheekvorm en/of wijziging van de aflossingsverplichtingen wordt voorgesteld. Indien u hiermee akkoord zou kunnen gaan, houdt er dan rekening mee dat er extra kosten mee gemoeid zijn. Deze extra kosten dienen te worden verdeeld bij helfte, tenzij anders overeengekomen.

Indien u de hypothecaire lening geheel wenst af te lossen, dient u rekening te houden met een eventuele boete wegens vervroegde aflossing. Wellicht kunt u hierover met de bank onderhandelen. Ook hier is het aan te bevelen de wijze van verdeling van de boete vast te leggen in een convenant.

Wij hebben een huurwoning en ik blijf achter in de huurwoning. Hoe kan ik dat het beste regelen?

Indien een van u beiden in de huurwoning achterblijft, kunt u dit in het echtscheidingsconvenant aangeven door te bepalen dat aan u het huurrecht van de echtelijke woning wordt toebedeeld. De advocaat zal de rechter eveneens de toedeling van het huurrecht verzoeken bij het indienen van het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. De toewijzing van het huurrecht zal dan worden vermeld in de echtscheidingsbeschikking.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian