ENG

Pensioen

De pensioenverevening staat los van het huwelijksgoederenregime, daarom vallen de volgens het Wvps te verevenen pensioenrechten ook niet in de huwelijksgemeenschap. De pensioenverevening vindt plaats bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Tenzij anders bepaald bij huwelijkse voorwaarden of door u beiden overeengekomen in het echtscheidingsconvenant wordt het door u beiden tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen zoals aangegeven in het Wvps tussen u beiden verdeeld. Het is derhalve altijd raadzaam contact op te nemen met de desbetreffende pensioeninstanties, teneinde te achterhalen wat er nu aan pensioen is opgebouwd (ouderdomspensioen, partnerpensioen, nabestaandenpensioen). De pensioeninstanties kunnen u het beste uitleggen wat voor u beiden de meest gunstige verdeling is en u eveneens informeren op welke wijze deze verdeling het best in het convenant kan worden opgenomen, teneinde onnodige problemen na de echtscheiding te voorkomen. Het recht op pensioenverevening is een rechtstreekse aanspraak jegens de instelling die het pensioen uitbetaalt of vanaf de pensioengerechtigde leeftijd uitkeert. U dient wel binnen twee jaar na de scheiding het uitvoeringsorgaan op de hoogte te brengen van de echtscheiding en de echtscheidingsdatum (moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister of het huwelijksgoederenregister indien het een scheiding van tafel en bed betreft) middels een daarvoor vastgesteld formulier, welke u bij het uitvoeringsorgaan kunt opvragen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik niet binnen twee jaar het uitvoeringsorgaan op de hoogte heb gebracht van de echtscheiding met het formulier?

Indien aan voormelde voorwaarde (binnen twee jaar mededeling van echtscheidingsdatum middels vastgesteld formulier aan pensioenuitvoerder(s)) niet wordt voldaan, dan ontstaat er geen recht op uitbetaling jegens het uitvoeringsorgaan. De vereveningsgerechtigde heeft dan wel een recht op uitbetaling jegens de pensioengerechtigde op de datum van de pensioeningang.

Welke pensioenen vallen niet onder de Wvps?

Onder de toepassing van de Wvps vallen niet de pensioenen welke door de Hoge Raad van verrekening zijn uitgesloten: AOW, AWW, AAW, invaliditeitspensioen en VUT-uitkering.
Ook het bijzonder weduwen- en weduwnaarspensioen wordt niet verevend. Dit pensioen valt niet in de gemeenschap van goederen. Dit pensioen behoort tot het privé-vermogen van de echtgenoot die daarop aanspraak heeft.

Ik heb in het buitenland pensioen opgebouwd. Valt dit pensioen ook onder de Wvps?

Buitenlandse pensioenen vallen wel onder toepassing van de Wvps. Het buitenlands pensioen dient echter wel voort te vloeien uit arbeidsvoorwaarden. In tegenstelling tot binnenlandse pensioenen krijgt de vereveningsgerechtigde niet het recht op uitbetaling jegens het buitenlandse uitvoeringsorgaan, maar jegens de pensioengerechtigde.

Eindigt mijn recht op pensioenverevening als ik met een ander trouw?

Nee, het recht op pensioenverevening eindigt alleen in de volgende gevallen:

  • bij het overlijden van de pensioengerechtigde
  • bij het overlijden van de vereveningsgerechtigde. Het recht op uitbetaling eindigt dan met het einde van de maand van overlijden
  • na een schriftelijke mededeling aan de desbetreffende pensioenuitvoerder(s) dat u beiden weer bent hertrouwd of zich heeft verzoend ingeval van een scheiding van tafel en bed

Wij willen ons opgebouwde pensioen niet delen. Hoe moeten wij dat opnemen in het echtscheidingsconvenant?

U kunt dan in het echtscheidingsconvenant aangeven dat u beiden afstand doet van het recht op pensioenverevening. Het is raadzaam om contact op te nemen met het uitvoeringsorgaan, teneinde de juiste formulering neer te leggen in het echtscheidingsconvenant en te voorkomen dat er geen recht op uitbetaling jegens het uitvoeringsorgaan is.

Wij hebben bij huwelijkse voorwaarden afgesproken dat wij het ouderdomspensioen niet zullen verevenen ingeval van een echtscheiding, maar wij willen daar van afzien. Mag dat?

U mag in het echtscheidingsconvenant afwijken van de eerder overeengekomen afspraken bij akte van de huwelijkse voorwaarden. Ook hier is het raadzaam eerst contact op te nemen met het uitvoeringsorgaan, teneinde te bekijken welke mogelijkheid het meest gunstig is voor u beiden en met welke bewoording dit in het convenant dient te worden neergelegd.
Wanneer bij huwelijkse voorwaarden opgemaakt voor 1 mei 1995 is afgesproken tussen u beiden dat het pensioen buiten de gemeenschap valt, dient u er rekening mee te houden dat door de invoering van de wet verevening pensioenrechten het ouderdomspensioen toch gedeeld moet worden met uw toekomstige ex-partner. Indien u dan toch beiden geen pensioen wenst te delen, dient u deze afspraak neer te leggen in het echtscheidingsconvenant.

Mogen wij afwijken van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding?

Ja, u mag afwijken van de Wvps op de volgende punten:

  • u mag beiden tot een andere verdeling dan bij helfte komen;
  • u mag ook de periode wijzigen waarin het pensioen is opgebouwd volgens de Wvps. U mag bijvoorbeeld een aantal jaren pensioenopbouw gedurende het huwelijk als periode aangeven of u mag de periode voordat u gehuwd bent mee laten tellen;
  • u kunt uw aanspraak op het ouderdomspensioen en uw aanspraak op het nabestaandenpensioen omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen. De omzetting (conversie) vereist een schriftelijke toestemming van het uitvoeringsorgaan.

Het uitvoeringsorgaan dient een gewaarmerkt afschrift of een uittreksel met betrekking tot de afwijkende afspraak te worden overhandigd om uitvoering van de door u beiden overeengekomen afspraak te bewerkstelligen.Teneinde misverstanden in de toekomst te voorkomen wordt ook hier verwezen naar het uitvoeringsorgaan voor de meest gunstige oplossing voor u beiden en de juiste bewoording van de bepaling in het convenant.

Zijn er fiscale gevolgen met betrekking tot pensioenverevening?

Pensioenverevening heeft geen fiscale gevolgen. Pas op het moment dat de pensioenuitkeringen worden ontvangen, wordt inkomstenbelasting geheven. Ook conversie van de pensioenrechten heeft geen fiscale gevolgen.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian