ENG

Partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens tijdens het huwelijk behoorlijk verschillen. U bent vrij samen met uw ex afspraken te maken over de duur en de hoogte. Belangrijk is dat u deze op de juiste wijze vastlegt. Slaagt u er niet in samen afspraken te maken over alimentatie, dan zal de rechter deze voor u vaststellen. Hierbij hanteert de rechter de volgende uitgangspunten: behoefte, verdiencapaciteit en draagkracht. Een draagkrachtberekening wijst uit of de alimentatieplichtige de gewenste alimentatie kan betalen. Er kan nooit meer alimentatie worden betaald dan de draagkracht toestaat.

Wat houdt een verhaalsrecht van de Sociale Dienst in?

Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. De Gemeente kan dan gebruik maken van haar verhaalsrecht. Indien blijkt dat de alimentatieplichtige meer had moeten betalen, dan kan dat bedrag worden verhaald door de Gemeente op de alimentatieplichtige.

Wat houdt een nihilbeding in?

U mag beiden overeenkomen dat er geen alimentatie verschuldigd is. U dient zich er wel bewust van te zijn dat een nihilbeding een bijstandsverhaal niet in de weg staat.

Is de bijstand die de Gemeente aan mijn ex-partner betaalde en op mij heeft verhaald aftrekbaar?

Ja, de bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner betaalde en op u heeft verhaald is aftrekbaar.

Hoelang duur de alimentatieplicht?

De maximale termijn voor partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap vijf jaar of korter en zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken, dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Kunnen de hoogte en de duur van alimentatie worden gewijzigd?

Gebeurtenissen die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht, kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Bijvoorbeeld:

  • ontslag of werkloosheid
  • hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing
  • kind verhuist naar de andere partner
  • het aangaan van nieuw of ander werk
  • pensionering
  • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan
    overlijden


Indien zich een wijziging van omstandigheden voordoet, kunt u een verzoek tot wijziging laten indienen. Een rechter kan vervolgens opnieuw het alimentatiebedrag vaststellen.Let wel dat de rechter kritisch bekijkt of u niets te verwijten valt ingeval van wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden. Met andere woorden: een baan accepteren die beduidend minder betaalt, om zo een gunstigere alimentatieregeling te krijgen, zal niet succesvol zijn.
De rechter is bij zijn beslissing uitgegaan van verkeerde gegevens.

De rechter is bij zijn beslissing uitgegaan van verkeerde gegevens. Kan de alimentatie opnieuw worden vastgesteld?

Ja, indien blijkt dat de rechter bij zijn beslissing uitging van verkeerde of onvolledige gegevens, dan leidt dit tot een nieuwe vaststelling van de alimentatie.

Is partneralimentatie aftrekbaar?

Ja, betaalde partneralimentatie is aftrekbaar als 'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag u in bepaalde gevallen aftrekken. Het maakt niet uit of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of met uw ex-partner. U moet de afspraken en voorlopige voorzieningen wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen. Bezoek voor meer informatie de website van de  Belastingdienst.

Wat zijn de fiscale gevolgen van betaalde en ontvangen partneralimentatie?

Alimentatiebetalingen, al dan niet in natura, zijn voor de inkomstenbelasting bij de betalende partij aftrekbaar als uitgaven in verband met de inkomensvoorziening en wordt als periodieke uitkering belast bij de ontvangende partij.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor een afkoopsom van alimentatie?

De afkoopsom van alimentatie is bij echtscheiding als onderhoudsvoorziening aftrekbaar bij de alimentatieplichtige. Bezoek voor meer informatie de website van de Belastingdienst

Kan er een verlenging van de van rechtswege eindigende alimentatie worden gevraagd?

Ja, mits het verzoek uiterlijk binnen 3 maanden na de vervaldatum is gedaan. Alleen bij bijzondere omstandigheden zal de rechter een verlengingsverzoek toewijzen.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian