ENG

Ouderschapsplan

Per 1 maart 2009 is het verplicht voor ouders die minderjarige kinderen hebben om een ouderschapsplan op te stellen. Een van de redenen voor de opstelling van het wetsvoorstel, de wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, was de positie van de minderjarige kinderen bij echtscheiding te verbeteren. Sinds 1 maart 2009 omvat het ouderlijk gezag eveneens de verplichting om de ontwikkeling van de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen. Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt het recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.
Middels een ouderschapsplan kunnen de ouders met elkaar concrete afspraken maken over de wijze van waarop het ouderschap na de scheiding vorm krijgt en samen er zorg voor dragen dat de belangen van hun kinderen worden gewaarborgd.

Wat moeten we in het ouderschapsplan regelen?

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken zijn overeengekomen:

  • De wijze waarop de echtgenoten de zorg en opvoedingstaken verdelen of de omgang vorm geven (zorgverdeling);
  • De wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen over de belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Wij hebben een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen. Moeten wij ook een ouderschapsplan opstellen?

Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn is alleen mogelijk via de rechter en hierbij is eveneens een ouderschapsplan vereist.

Kunnen wij ook kinderalimentatie voor ons 18-jarig kind regelen voor de studie?

U kunt beiden in het echtscheidingsconvenant afspraken opnemen met betrekking tot de kosten van jongmeerderjarige kinderen (18-21 jaar). Aangezien dit een derdenbeding is, dient de door u beiden overeengekomen regeling met betrekking tot de kinderalimentatie aanvaard te worden door de jongmeerderjarige.
Ouders zijn verplicht tot betaling van de kosten van levensonderhoud en studie van jongmeerderjarigen.

Waarom moet mijn kind een kindverklaring invullen en ondertekenen?

Wanneer de rechter een gezagsbepaling gaat nemen, zullen de minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder worden opgeroepen om te worden gehoord. Het staat de rechter vrij om te bepalen dat ook kinderen jonger dan 12 jaar zullen worden gehoord. Kinderen zijn niet verplicht om te verschijnen. Het toevoegen van een kindverklaring bij de ingediende stukken zou kunnen volstaan.

Wij hebben besloten dat ik alleen het gezag krijg na de scheiding. Kan dat?

Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft na echtscheiding of na (ontbinding van) scheiding van tafel en bed in principe in stand. Als een ouder het eenhoofdig gezag wil, zal dat uitdrukkelijk aan de rechter moeten worden verzocht. De ouders of een van hen kan de rechtbank om een eenhoofdig gezag verzoeken in het belang van het kind te bepalen dat het gezag over een kind of de kinderen aan een van hen alleen toekomt.

Mijn toekomstige ex-partner, die een niet-ouder is van mijn minderjarige kind, en ik hebben het gezamenlijk gezag over mijn kind. Ik wil dat hij na de scheiding het eenhoofdig gezag krijgt. Kan dat als hij niet-ouder is?

Ja, dat is mogelijk.

Wat zijn de gevolgen als een van de ouders met gezag de omgangsregeling niet nakomt?

Indien de vastgestelde omgangsregeling opzettelijk niet wordt nagekomen, dan kan de ouder die niet nakomt strafrechtelijk worden vervolgd wegens onttrekking van het kind aan het gezag.

Wij hebben besloten een co-ouderschap te regelen met betrekking tot onze kinderen. Met welke kosten moeten we rekening houden en op welke wijze kunnen deze het beste worden verdeeld?

Ingeval van co-ouderschap verblijven de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Beide ouders dragen, in praktisch en financieel opzicht, min of meer gelijkwaardig bij aan de dagelijkse verzorging van de kinderen. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen onderling.
Wegens mogelijke inkomensverschillen tussen beide ouders is het van belang dat u beiden goed afspreekt, welke kosten voor verdeling in aanmerking komen en dat er een verdeelsleutel naar draagkracht wordt afgesproken.
Het is ook aan te raden een gezamenlijke rekening te openen ten behoeve van de gedeelde kosten van de kinderen.

Wij hebben co-ouderschap, maar wie van ons heeft recht op kinderbijslag?

Bij co-ouderschap gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er van uit dat het kind tot de huishoudens van beide ouders behoort. Dit houdt dus in dat beide ouders recht hebben op de helft van de kinderbijslag. De SVB geeft er de voorkeur aan de kinderbijslag aan een van u beiden uit te betalen, zij zal u eerst vragen aan wie de kinderbijslag moet worden uitbetaald. U dient dan beiden te regelen op welke wijze de kinderbijslag wordt verdeeld.

Wij hebben co-ouderschap, maar wie van ons heeft recht op het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd aan de aanvrager van de kinderbijslag. Het kindgebonden budget wordt dus in tegenstelling tot de kinderbijslag niet aan beide ouders uitgekeerd.
Voor meer informatie kunt u gratis contact opnemen met de Belastingtelefoon 0800-0543 of de website van de Belastingdienst bezoeken.

Aan wie betaalt de Belastingdienst de heffingskortingen die verband houden met kinderen?

De Belastingdienst betaalt de heffingskortingen die verband houden met kinderen uit het huishouden aan degene bij wie de kinderen meer dan 6 maanden staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Ingeval van echtscheiding of bij co-ouderschap kan dus maar één ouder de heffingskortingen voor hetzelfde kind ontvangen.

Per 1 januari 2015 zijn de alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting komen te vervallen.

Voor de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

go-back
twitter@taramediation linkedin tara mediation facebook tara mediation pinterest tara mediation youtube tara mediation

Fotografie: Christina Stoian